พื้นที่เพาะปลูก

การขยายของพื้นที่เมือง หรือการพัฒนาพื้นที่ชนบทเป็นพื้นที่เมือง ย่อมส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูก โดยพื้นที่เพาะปลูกในประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 2.4) โดย FAO คาดการณ์ว่า ในปี 2593 (ค.ศ.2050) พื้นที่เพาะปลูกโดยรวมขยายตัวเพิ่มขึ้น 70 ล้านเฮกเตอร์ หรือประมาณ ร้อยละ 5 จากปัจจุบัน พื้นที่เพาะปลูกของประเทศกำลังพัฒนา (ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือ และเอเชียใต้) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 120 ล้านเฮกเตอร์ ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วพื้นที่เพาะปลูกลดลง 50 ล้านเฮกเตอร์
(ภาพที่ 2.5) ซึ่งหมายความว่าในอนาคตประเทศกำลังพัฒนาจะเป็นฐานการผลิตอาหารที่สำคัญของโลก

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s