สถานการณ์ด้านเกษตรและอาหารภายในประเทศ

ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากความผันผวนของสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรและอาหารของไทย ได้แก่

  • การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate change) ก่อให้เกิดความผันผวนของฤดูกาล
    การระบาดของแมลงศัตรูพืชอย่างรุนแรง ภัยธรรมชาติ การขาดแคลนน้ำ ทำให้ผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตลดลง
  • ความผันผวนของราคาพลังงาน ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ปัจจัยการผลิตจากฐานพลังงาน (ปุ๋ย เคมีภัณฑ์) เพิ่มสูงขึ้น หลายประเทศรวมทั้งไทย หันไปพี่งพิงพลังงานชีวภาพที่ใช้พืชอาหารบางชนิดและชีวมวลเป็นวัตถุดิบในการผลิต ด้วยราคาพลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
    ก่อให้เกิดกระแสการปลูกพืชพลังงานเพิ่มขึ้น โดยลดพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหาร ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทย
  • ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย กระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่ของโลก จากข้อมูลของ FAO ในปี พ..2548 ไทยถูกจัดเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตร 1 ใน 20 อันดับแรกสำหรับสินค้าส่งออก 47 ชนิด
  • ความผันผวนของราคาผลผลิต ราคาสินค้าเกษตรของไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก หากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำนอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับรายได้ของเกษตรกรแล้ว ยังก่อให้เกิดการลดปริมาณการผลิตพืชอาหาร โดยหันไปผลิตพืชพลังงานมากขึ้น เนื่องจากราคาพลังงานยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น
  • วิถีการผลิต – บริโภคใหม่ เพื่อตอบสนอง หรือเอื้อต่อการกอบโกยผลประโยชน์ทางการค้าเป็นหลัก ด้วยการเปลี่ยนระบบการเพาะปลูกพืชที่หลากหลายของเกษตรกรรายย่อย เป็นการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวของเกษตรกรรายใหญ่ เพื่อป้อนอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ
  • เงื่อนไขความตกลงทางการค้ากับต่างประเทศ ทั้งกรอบความร่วมมือ FTA ASEAN และ WTO ล่าสุดมาตรการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านั้น
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s