สมดุลพืชอาหารและพืชพลังงาน

วิกฤตราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยส่งเสริมการผลิตพลังงานชีวภาพ เพื่อใช้ทดแทนพลังงานราคาแพง เกิดกระแสการส่งเสริมปลูกพืชพลังงาน และลดพื้นที่การปลูกข้าวรวมถึงพืชอาหารอื่นที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงานซึ่งมีการผลักดันให้มีการขยายพื้นที่ปลูกพืชพลังงานมากขึ้น เป็นการแย่งชิงทรัพยากรกันอย่างรุนแรง โดยคุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (BioThai) กล่าวถึงสถานการณ์นี้ไว้ว่า

 

……..หากเป็นเช่นนี้ การเปลี่ยนการใช้พื้นที่จากการเพาะปลูกพืชอาหารไปปลูกพืชพลังงานจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวอย่างแน่นอน สำหรับประเทศไทยแล้ว ความมั่นคงทางอาหารนั้นมีรากฐานหลักการผลิตที่สำคัญมาจากเกษตรกรรายย่อย และการใช้พื้นที่เพาะปลูกอย่างหลากหลาย ฉะนั้นผลที่ตามมาเมื่อมีการลดพื้นที่การผลิต การเพาะปลูกข้าว สิ่งแรกคือ จำนวนเกษตรกรก็จะลดลง สิ่งที่สองก็คือ จะมีการผลักดันให้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเก็บผลผลิตให้ได้มากขึ้น สถานการณ์เหล่านี้ ก็มีข้อเสนอขึ้นมาด้วยว่าควรจะต้องมีการเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์จากพืชจีเอ็มโอ (พืชตัดต่อพันธุกรรม) มากยิ่งขึ้น สิ่งที่สำคัญคือในการผลิตพืชแบบนี้ อำนาจในการผลิตจะตกไปอยู่ในมือของบรรษัทมากขึ้น นอกจากเรื่องของปุ๋ย ยาเคมีแล้ว ก็ต้องเพิ่มเรื่องพันธุกรรม (สิทธิบัตรพันธุ์พืช) เข้าไปด้วย ส่วนด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมยิ่งไม่ต้องพูดถึง ปัจจุบันก็เกิดเหตุการณ์บุกรุกที่ป่ากันอย่างมาก เพื่อนำมาปลูกพืชพลังงาน”

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงดุลการค้าระหว่างอาหารและพลังงานเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย พบว่าประเทศไทยแม้การส่งออกอาหารจะทำรายได้ให้ประเทศแต่เรายังต้องนำเข้าพลังงานมาใช้หมุนเวียนในประเทศ ในขณะที่ประเทศมาเลเซียสามารถส่งออกอาหารและพลังงานได้ดีทั้ง 2 ประเภท นั่นหมายความว่าประเทศไทยต้องหันมาทบทวนการใช้พลังงานในประเทศ ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ พร้อมๆ กับต้องการบริหารจัดการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงาน รวมถึงการกระจายอาหารให้ทั่วถึง อย่างน้อยก็ให้คนไทยที่อยู่ในภาวะทุโภชนาการอีก 10.7 ล้านคน ได้มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s