SIGs

Smart Farm Working Group

การสัมมนาครั้งแรกของ Smart Farm เป็นความต่อเนื่องจากเวที SRII:Thailand Chapter ในการสัมมนา Smart Farm Working Group ครั้งที่ 1: ช่วยคิด ช่วยทำ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 จึงแบ่งกลุ่มสัมมนาจากการตั้ง SIG 4กลุ่มด้วยกัน คือ

 • กลุ่มการผลิตทางการเกษตร โดย คุณสุขวัฒน์ จัทรปรรณิก อดีตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน
 • กลุ่มด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตและสินค้า
  โดยคุณนิกร เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการ เครือเบทาโกร เป็นประธาน
 • กลุ่มด้านการจัดการความเสี่ยงทางการเกษตร โดย ดร.อานนท์ สนิทวงส์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประธาน
 • กลุ่มด้านการจัดการความรู้ทางการเกษตร โดย คุณนายเกรียงไกร คะนองเดชชาติ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน

การสัมมนาในครั้งนี้ต้องการวิเคราะห์ถึงปัญหาในปัจจุบันของการเกษตรแต่ละกลุ่ม ตลอดจนแนวคิดในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ ผลพลอยได้จากการประชุมครั้งนี้คือการรวมกลุ่มของบุคลากรแต่ละสาขาในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ โดยมิได้ยึดติดกับกรอบงานและนโยบาย ซึ่งนำมาสู่บริบทของ Smart Farm ในปัจจุบัน ผลสรุปที่ได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้เป็นดังนี้

กลุ่มที่ 1: การผลิต/ การตลาด

 1. ประเด็นปัญหา/ ความต้องการ
 • ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ครบถ้วนตั้งแต่ภาคการผลิตถึงตลาด ระบบประมวลผลเพื่อ
  คาดการณ์ภูมิอากาศ ศัตรูพืช ธาตุอาหารพืช เพื่อให้เกิดผลิตภาพการผลิต ผลผลิตมีคุณภาพสม่ำเสมอตลอดทั้งปี จนถึง Smart Farm
 • อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพดินฟ้าอากาศ
 • เกษตรกรสามารถขายสินค้าอย่างเป็นธรรม
 • ฐานข้อมูลเกษตกร Contract farming เพื่อนำมาวิเคราะห์ความต้องการของตลาด (ปัจจุบันการแข่งขันสูงมาก)
 • ระบบวางแผนการเพาะปลูกเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ว่าควรปลูกพืชอะไร เมื่อไร  การคาดการณ์ตลาดในอนาคต (เพื่อไม่ให้เกิดภาวะสินค้าเกษตรล้นตลาด และราคาตกต่ำลง)
 • หน่วยงานที่ควบคุมการผลิตสินค้าการเกษตรแต่ละชนิด (โควต้าเพาะปลูก ปัจจุบันทำได้ในเฉพาะอ้อย) หรือลงทะเบียนโควต้าการซื้อเมล็ดพันธุ์ เพื่อป้องกันภาวะสินค้าการเกษตรล้นตลาด
 • ฐานข้อมูลที่มีในปัจจุบันไม่ update ควรนำ IT มาช่วย update ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วที่สุด
  โดยเกษตกรสามารถใส่ข้อมูลได้เอง รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมพัฒนาชุมชน
 • มาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
 • การบริหารจัดการโรคใหม่ๆ
 • เกษตกรสามารถเข้าถึงและเลือกสรรองค์ความรู้/เทคโนโลยี ทั้งใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับตนเอง รวมถึงระบบรองรับและตอบสนองความต้องการงานวิจัยของเกษตรกรที่สามารถแก้ไขปัญหาได้
 1. โครงการนำร่องความร่วมมือในการทำงานระหว่างกัน
 • การทำแผนที่แหล่งข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการเกษตร (ปริมาณการผลิต/ความต้องการของตลาด/ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศคู่แข่ง) เพื่อให้เกษตกรและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้สะดวก เพื่อใช้ประกอบการตัดสินในเชิงนโยบาย การเลือกผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด
 • การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีระบบประมวลผลวิเคราะห์ใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการจัดการการผลิต เช่น การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ ศัตรูพืช ธาตุอาหารพืช เพื่อให้เกิดผลิตภาพการผลิต ผลผลิตมีคุณภาพสม่ำเสมอตลอดทั้งปี จนถึง Smart Farm
 • ฐานข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะพื้นที่ ในเรื่องการผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดการผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และ Logistic สำหรับสินค้าเกษตรแต่ละชนิด
 • ระบบวางแผนการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว การจัดการผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูป และ Logistic ทั้งภายในประเทศต่างประเทศ เช่น พื้นที่นี้ (zoning) ควรปลูกพืชชนิดใด เมื่อไร  การคาดการณ์ตลาดในอนาคต (เพื่อไม่ให้เกิดภาวะสินค้าเกษตรล้นตลาด และราคาตกต่ำลง)
 • อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพดินฟ้าอากาศ การตรวจโรค การตรวจวัดสารพิษตกค้าง เป็นต้น เพื่อการพยากรณ์การระบาดของศัตรูพืช และการใช้เทคโนโลยีการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย (เช่น ถ้ารู้ว่าวันนี้ฝนตกจะได้ไม่ฉีดปุ๋ย/สารกำจัดศัตรูพืช)

 

กลุ่มที่ 2: คุณภาพมาตรฐาน

คำจำกัดความของ “คุณภาพมาตรฐาน”

 • คุณภาพ ในแง่ของธุรกิจ หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าต้องการ และทำให้เหมาะสม
 • มาตรฐาน คือ มาตรฐานของประเทศ เป็นกลาง เชื่อมโยงกับมาตรฐานโลก (จะเป็นเรื่องการผลิต กระบวนการ หรือสินค้าก็ตาม) หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนกำหนดก็ได้ แต่ต้องเป็นที่ยอมรับ สำหรับประเทศไทย มกอช. มีการกำหนด 2 แบบ ได้แก่ มาตรฐานของสินค้า และ ขั้นตอนการผลิต ปัจจุบันมีการกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ไว้แล้ว จะทำอย่างไรที่จะให้ Smart farm ไปสู่มาตรฐานในแง่ของธุรกิจ มาตรฐานมีหลายระดับขึ้นอยู่กับมุมมองของลูกค้า อย่างไรก็ตามควรต้องมีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ
 1. ประเด็นปัญหา/ ความต้องการ
 • ด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือ เช่น ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพผลผลิต ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพไม่คงที่ มีสารพิษและสารเคมีปนเปื้อน
 • GAP : กระบวนการตรวจวัดคุณภาพยังไม่ดีพอ, มาตรฐานการตรวจวัดที่ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง, บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีปริมาณไม่พอ
 • ด้านการลงทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรับรองสูง, เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเงินลงทุนในระบบ traceability
 • ค่าใช้จ่ายและความสูญเสีย เช่น ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวสูง, ผลผลิตที่ได้มีความสูญเสียมาก
 • การเข้าถึงข้อมูล เช่น เกษตรกรไม่ทราบแหล่งข้อมูล เข้าไม่ถึงแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
 • อื่นๆ เช่น การกีดกันทางการค้า
 1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแก้ไขปัญหา
 • ด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มนี้ต่างเห็นพ้องกันว่า
 • ควรสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพผลผลิต ที่มีราคาถูก คุณภาพดี กระทัดรัด ใช้งานง่าย เชื่อถือได้
 • สร้างเครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรและผู้รับซื้อ ต้องมีองค์กรกลางที่เป็นคนช่วยกำหนด
 • มีระบบเครือข่ายที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล (Network Data Center)
 • สร้างองค์ความรู้
 • จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทั่วถึง
 • GAP
 • สร้าง Real-time system ช่วยในเรื่องการประมวลผลและตรวจรับรอง
 • สร้างระบบ GAP on-line ที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
 • มีองค์กรกลางเพื่อเป็นเจ้าภาพ

 

โดยลำดับความต้องการของเครื่องมือเป็นดังนี้

 • ด้านปศุสัตว์
 • อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพผลผลิต ที่มีราคาถูก คุณภาพดี กระทัดรัด ใช้งานง่าย เชื่อถือได้ (ในระดับที่เกตรกรเป็นผู้ใช้)
 • การออกแบบภาชนะ (Packaging Design)
 • ด้านการตรวจคุณภาพ
 • เครื่องตรวจวัดความชื้น
 • เครื่องตรวจวัดสิ่งเจือปน และสารตกค้าง
 • เครื่องมือคัดแยก
 • เครื่องมือที่เป็น all in one
 1. โครงการนำร่องความร่วมมือในการทำงานระหว่างกัน
 • โครงการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสุกร พันธมิตรร่วมดำเนินการ เช่น จุฬาฯ, .เบทาโกร, เนคเทค และ กรมปศุสัตว์
 • โครงการสร้างระบบ GAP on-line (Real-time) ทั้งในส่วนของพืช สัตว์ และประมง พันธมิตรร่วมดำเนินการ เช่น มกอช., กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมประมง, กรมปศุสัตว์, กรมข้าว และ เนคเทค
 • โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพ พันธมิตรร่วมดำเนินการ มกอช., กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมประมง, กรมปศุสัตว์, กรมข้าว และ เนคเทค
 • เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ โดยใช้ image processing วัดความสดของเนื้อ และเครื่องมือแบบ portable วัดสารเคมีตกค้าง พันธมิตรร่วมดำเนินการ เช่น กรมปศุสัตว์, กรมวิชาการเกษตร, เนคเทค
 • โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ เช่น ผักปลอดสารพิษ และ ข้าว (Traceability) พันธมิตรร่วมดำเนินการ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร และเนคเทค

 

กลุ่มที่ 3: การเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ

โดย supply chain ด้านการเกษตรเป็นดังนี้

 1. ประเด็นปัญหา/ ความต้องการ
 • พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์ให้ได้พันธุ์ที่เหมาะสม วิธีการตรวจสอบภูมิอากาศ (พืช) ผลกระทบที่พันธุ์พืช/ สัตว์ ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลาย/แหล่ง ของระบบนิเวศน์จะได้รับผลกระทบอย่างไร (stock) การคุ้มครองพันธุ์ รวมถึงฐานข้อมูลพันธุ์พืช/ สัตว์
 • การผลิต ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศ ฐานความรู้เพื่อการผลิต (KM), local knowledge ผลกระทบจากกระบวนการผลิต (green house gas)/ น้ำ/ โรค/ แมลง/ พฤติกรรมของเกษตรกร แบบจำลอง (simulation modeling) การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตเนื่องจากสภาพอากาศ ฤดูกาลผลิตที่ผันแปรไป ประสิทธิภาพหรือผลิตภาพการผลิต (productivity โดยพิจารณาจากYield ของผลผลิต)
 • การแปรรูป ได้แก่ Green supply chain ความปลอดภัย/ผลกระทบจากกระบวนการแปรรูป ค่าใช้จ่ายและความสูญเสีย เช่น ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวสูง, ผลผลิตที่ได้มีความสูญเสียมาก รวมถึงการเข้าถึงข้อมูล เช่น เกษตรกรไม่ทราบแหล่งข้อมูล เข้าไม่ถึงแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ และอื่นๆ เช่น การกีดกันทางการค้า
 • การตลาด ได้แก่ ต้นทุน logistic การประเมิน/คาดการณ์ตลาด/นโยบายการตลาด การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค
 1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแก้ไขปัญหา

ผลสรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อประเด็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ การผลิต การแปรรูป และการตลาด และได้ทำการจัดลำดับความสำคัญ โดยหมายเลข 1 คือ เทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด รองลงมาเป็นหมายเลข 2 และ 3 ตามลำดับ รายละเอียดปรากฎดังตาราง

 

IT Rank พันธุ์ ผลิต แปรรูป ตลาด
DSS/BI/Database 1
Simulation 2
(econ mkt.)
KM 1
Logistic 2
IT Infrastructure 2
GI 1
Embedded system 2
IT enabling (support Nano, Bio) 2
iTH (3G, cloud) 1
Robotic 3
Sensor 1

 

 1. โครงการนำร่องความร่วมมือในการทำงานระหว่างกัน

ผลสรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อการกำหนดโครงการนำร่องเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานพันธมิตร โดยกำหนดโครงการที่สอดคล้องกับ supply chain ด้านการปรับปรุงพันธุ์ การผลิต การแปรรูป และการตลาด ดังนี้

โครงการ พันธุ์ ผลิต แปรรูป ตลาด
1. Agricultural monitoring system (decision support system/ precision farming) BI, SIM, Embedded system

NECTEC, START, CMU, GISTDA, OAE, MU, CP, MP, MICT

   
2. โครงการประกันภัยพืชผล   IT enabling, GI

BAAC, NECTEC, CU, GISTDA, Rising

   
3.ระบบ Legal Change (compliance/มาตรฐานต่างๆ) KM

Cluster ICT, CCKM(CU)

4.GI for Prediction   GI

OAE, CMU, BOAC, TRF, MICT, GISTDA, Cluster ICT

Platform : GI, i-Thailand

Ready Tech : Embedded system, Sensors, Robotics

 1. Agricultural Monitoring System (prediction model, decision support system) เพื่อสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น BI, SIM, Embedded system หน่วยงานพันธมิตร เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (NECTEC) ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CCKM) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (สทอภ.) อุตุนิยมวิทยา U-Know center: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CP group) มหาวิทยาลัยมหิดล (MU) MP และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT)
 2. โครงการ Knowledge portal เพื่อการประกันรายได้เกษตรกร เพื่อสนับสนุนการลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ IT Enabling, Geo spatial system(Location Based Services), Knowledge portal หน่วยงานพันธมิตร เช่น NECTEC ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (สทอภ.)
 3. ระบบ Legal change (compliance และมาตรฐานต่างๆ) เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น traceability เป็นต้น เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น Knowledge engineering หน่วยงานพันธมิตร เช่น NECTEC มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ CCKM และ Cluster ICT
 4. ระบบ Geo spatial ด้าน Predictive analysis เพื่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่พร้อมด้วยระบบวิเคราะห์ และการทำนายผลผลิตล่วงหน้า หน่วยงานพันธมิตร เช่น สทอภ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ Cluster ICT

กลุ่มที่ 4: การจัดการความรู้

 1. ประเด็นปัญหา/ ความต้องการ
 • ระบบการจัดเก็บข้อมูล ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการเกษตรไม่มีการรวบรวมเป็นระบบ ปัญหาเรื่องระบบจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลกระจัดกระจายแต่ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเป็นเอกภาพได้ ข้อมูลไม่ครบถ้วนและขาดการจัดการที่เป็นระบบ ขาด Central Knowledge Center สำหรับเกษตรกร ขาดองค์ความรู้ใหม่ที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ขาดหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญต่างๆ
 • ระบบบริหารหรือจัดการในการนำข้อมูลมาใช้อย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการ ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ขาดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชาวบ้าน ขาดการบูรณาการความรู้ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรอย่างยั่งยืนและเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรขาดความเชื่อมโยงของข้อมูลที่ครบถ้วนและไม่สามารถวิเคราะห์/ สังเคราะห์ข้อมูลมาใช้ได้อย่างเต็มที่
 • ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การขาดการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่เกษตรกรอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ การบริการของภาครัฐยังไม่สามารถเข้าถึงเกษตรกร และเกษตรกรก็ไม่สามารถเข้าถึงการบริการของภาครัฐ ความรู้และเทคโนโลยีที่เผยแพร่ ยังเป็นภาษาทางวิชาการที่เข้าใจได้ยาก
 • ขาดผู้เชี่ยวชาญ ขาดที่ปรึกษา ขาดระบบผู้เชี่ยวชาญ หรือขาดแหล่งที่ให้คำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหากับเกษตรกร
 • ราคาและการตลาด ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การขาดความรู้ด้านการจัดการด้านการตลาดทำให้เสียเปรียบพ่อค้าคนกลาง โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ในปัจจุบันไม่ทั่วถึงและไม่เท่าเทียม รัฐบาลต้องสนับสนุนให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่เท่าเทียมและทั่วถึง
 • การเรียนรู้ ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การขาดกระบวนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหรือองค์รวม เกษตรกรรายย่อยยังจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้ เพื่อจะนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Farmer) ความรู้และเทคโนโลยีที่เผยแพร่ยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง (ไม่ Practical)
 1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแก้ไขปัญหา
 • ฐานข้อมูล แนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น สร้างเว็บไซต์กลาง มีฐานข้อมูลด้านการเกษตร แบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนและเชื่อมโยงกับเว็บอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • คลังข้อมูล (การบริหารข้อมูล) แนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น จัดการข้อมูลให้เป็นเอกภาพด้วยหน่วยงานเดียวและ เป็นที่ยอมรับ และเป็น Cluster เดียวกัน จัดทำต้นแบบ Template และใช้แบบ Open Source เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ จัดให้มีระบบและแบ่งความรับผิดชอบให้มีการตรวจสอบ หรือมีการใส่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ ดูแลและ Update ให้รวดเร็ว แม่นยำ
 • ใช้ประโยชน์จาก Social Networking (Knowledge Base Society) ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ “ครูติดแผ่นดิน” (เกษตรผู้เชี่ยวชาญ) อ่าน Webblog เมื่อมีเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ ต้องมีการ Update โดยสามารถส่งข้อมูล Online มาที่ Center ได้ มีระบบเครือข่ายที่เข้าถึงทุกพื้นที่ รวมทั้งถิ่นทุรกันดาร เผยแพร่ความรู้ด้านการจัดทำ Intensive Form ให้แก่เกษตรกรรายย่อยซึ่งทำฟาร์มขนาดเล็ก
 • ระบบถามตอบ Q&A ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) แนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น ระบบแนะนำข้อมูลให้กับผู้ใช้ภายใต้ข้อมูลที่เป็นระบบแล้ว ระบบข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ โดยรวบรวมเป็น Cluster ที่มีประวัติรายชื่อที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านให้เกษตรกรเข้าถึงได้ มี Blog ของผู้เชี่ยวชาญใน web พัฒนาสารสนเทศองค์ความรู้ด้านการเกษตร รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเกษตร
 • การแก้ปัญหาด้านการตลาด แนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น แสดงราคาสินค้าเกษตรที่เป็นปัจจุบันและ Update แบบ Real time ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่ update ใส่เว็บไซต์กลางการเรียนรู้ (ระบบ Learning)
 • การเรียนรู้ (ระบบ Learning) แนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น จัดทำ Media (Cd Learning) ทำ Distance Learning ทำ Webblog ครูติดแผ่นดิน ทำวิทยุ จัดรายการ

 

 1. โครงการนำร่องความร่วมมือในการทำงานระหว่างกัน
 • Smart Farm Website (คลังข้อมูลขนาดใหญ่) เพื่อแก้ไขปัญหา (1) ระบบการจัดเก็บข้อมูลจัดเก็บหลายหน่วยงาน กระจัดกระจาย (2) เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ (3) ขาดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย โดยต้องจัดทำแผนดำเนินการภายใน 3-5 ปี และสามารถเผยแพร่เว็บไซต์ภายใน 1 ปี ใน Content ดังนี้

ข้าว , มันสำปะหลัง, อ้อย, น้ำตาล,ไม้ผลส่งออก

แหล่งผลิต, ความต้องการ (ตลาดล่วงหน้า), ราคา, การขนส่ง

 • สร้างความร่วมมือ โดยการสร้าง Cluster ภาครัฐ และเอกชน ได้แก่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงพาณิชย์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์บริการพัฒนามนุษย์

สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในระบบและนอกระบบ

สำนักงานมาตรฐานเพื่อส่งออก

สหกรณ์การเกษตร

หน่วยงานด้านการวิจัยต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

 • ระบบบริหารจัดการ โดยควรเป็นองค์กรอิสระที่มีคณะกรรมการและคณะทำงาน ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s