SRII: Thailand Chapter

SRII: Thailand Chapter

SRII หรือ Service Research & Innovation Institute เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นจากผู้ประกอบการธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น IBM, HP, Microsoft, SAP, Oracle, Wipro, Infosis เป็นต้น เพื่อสนับสนุน
การวิจัยและผลิตนวัตกรรมด้านการบริการของประเทศสมาชิก ทั้งนี้เพราะตระหนักถึงการบริการที่เป็นหัวใจของธุรกิจทั้งปวง โดยบริการ
ที่องค์กรนี้ให้ความสนใจได้แก่ Healthcare, energy, finance, telecom, government, education เป็นต้น สำหรับประเทศไทย
ได้จัดเวที SRII:Thailand Chapter วันที่ 14-15 ธันวาคม 2552

ในการสัมมนาดังกล่าวนี้เนคเทคได้แบ่งกลุ่มออกเป็น
4 ด้านด้วยกันคือ การเกษตร สุขภาพ การท่องเที่ยว และการศึกษา
ซึ่งทาง Smart Farm ทำหน้าที่เป็น facilitator ประจำกลุ่มการเกษตร
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านเกษตรเข้าร่วม

ผลจากการสัมมนากลุ่มการเกษตรมีข้อเสนอว่า เนื่องจากภาคเกษตรนั้นประกอบด้วยหน่วยงานและคนที่มาเกี่ยวข้องจำนวนมาก เห็นสมควรที่จะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยที่เรียกตาม SRII ว่า Special Interested Group หรือ SIG ประกอบด้วย

  • กลุ่มความร่วมมือ หรือ SIG ทางด้านการผลิต
  • กลุ่มความร่วมมือ หรือ SIG ทางด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและสินค้า
  • กลุ่มความร่วมมือ หรือ SIG ทางด้านการจัดการความเสี่ยงทางการเกษตร
  • กลุ่มความร่วมมือ หรือ SIG ทางด้านการจัดการและส่งผ่านความรู้
  • กลุ่มความร่วมมือ หรือ SIG ทางด้านมาตรฐานข้อมูล
  • กลุ่มความร่วมมือ หรือ SIG ทางด้านการขนส่งและการค้าสินค้าเกษตร

ซึ่งการตั้งกลุ่มความร่วมมือนี้เป็นจุดเริ่มของการทำงานต่อเนื่องของ Smart Farm ที่จะกล่าวต่อไป อนึ่งจากการประชุมผู้บริหารของ SRII เมื่อ เนคเทคโดยผู้อำนวยการศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้เสนอ ให้ SIG ด้านการกษตร เป็นหนึ่งใน SIG หลักของประเทศเนื่องจากยังไม่มีประเทศสมาชิกใดที่เสนอมุมมองการวิจัยการบริการด้านการเกษตรมาก่อน และจะนำไปเสนอต่อที่ประชุม The first International Conference on Service Science ณ เมือง San Jose มณรัฐแคลิฟฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนมีนาคม2554

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s