ความร่วมมือระหว่างเนคเทคกับ สทอภ.

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และกรมป้องกันสาธารณภัย จะร่วมดำเนินการในโครงการติดตามสถานการณ์และประเมินความเสียหายจากอุทกภัยด้วยข้อมูลดาวเทียม สำหรับหน่วยงานในท้องถิ่น โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม และพัฒนาเครื่องมือและระบบงานสำหรับการบริการข้อมูลการเตือนภัยในท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s