การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 9

Smart Farm ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 9 จัดโดยสำนักงานคะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554 โดยเข้าร่วมในกลุ่ม เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s