ร่วมงานประชาพิจารณ์ โครงการวิจัยเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจงานวิจัยข้าว

การทำประชาพิจารณ์โครงการวิจัยเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจงานวิจัยข้าวครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 170 คน จากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และผู้ที่อยู่ในวงการข้าว โดยได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

  • การนำเสนอผลการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยข้าว ระหว่างปี 2549-2553 จาก วช. สกว. สวก. สวทช. และกรมการข้าว โดยผู้เชี่ยวชาญผู้ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละด้าน
  • การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่นำเสนอและการปรับปรุงในส่วนที่ขาด เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการทำยุทธศาสตร์งานวิจัยข้าวต่อไป

เอกสารข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ 1 ด้านการจัดการหลังเก็บเกี่ยวและการแปรรูป 20100113-Seminar14Jan-Group1

กลุ่มที่ 2 ด้านพันธุ์และการผลิต 20110113-Seminar14Jan-Group2

กลุ่มที่ 3 ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว 20110113-Seminar14Jan-Group3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s