งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 24 มกราคม 2554 ได้ร่วมหารือกับคุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในเรื่องความเป็นไปได้ของความร่วมมือระหว่างเนคเทคกับ สทอภ.ในการร่วมจัดค่ายเยาวชนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นให้เยวชนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(1,400 โรงเรียน) ได้มีโอกาสเรียนรู้ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพดาวเทียม และระบบการจัดการความรู้ชุมชนในการแก้ปัญหาโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน ซึ่งเนคเทคจะหารือร่วมกับ สทอภ.ในวันที่ 2 กุมภาพันธุ์นี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s