เยี่ยมชมรมผู้เลี้ยงปลานิลบางหัก

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ทีมงาน Smart Farm และ EST พร้อมกรมประมง ได้ไปเยี่ยมชมการทำงานของชมรมผู้เลี้ยงปลานิลบางหัก ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี ซึ่งประธานชมรมคือคุณมนต์ชัย บัวประดิษฐิ์ เกษตรกรรุ่นใหม่ได้เล่าให้พวกเราฟัง ถึงขั้นตอนการเลี้ยงปลานิลของกลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิก 104 ราย พื้นที่รวมกันประมาณ 1500 ไร่ ผลผลิตส่งออกปีละประมาณ 4 พันตัน นับว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งมีรายได้ดี ปัญหาหลัของกลุ่มคือ ผลกระทบของสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อมของบ่อเลี้ยงต่อการระบาดของเชื้อแบคทีเรีย ที่อาจส่งผลต่อการส่งออกในอนาคต

จากการหารือร่วมกันมีความเป็นไปได้ที่จะร่วมงานวิจัยระหว่างกรมประมง เนคเทค และชมรมฯในเรื่องต่อไปนี้ 

  1. ระบบการบันทึกและบริหารข้อมูลฟาร์ม เนื่องจากกลุ่มคุณมนต์ชัยเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ และเริ่มให้ความสำคัญของข้อมูล และการรักษา คุณภาพมาตรฐานสินค้า ระบบนี้น่าจะเป็นพื้นฐานในการนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มหรือกลุ่มได้
  2. ระบบ sensors ตรวจวัดสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยต่อการระบาดของเชื้อ Streptococcus
  3. ระบบตรวจสอบข้อมูลใน supply chain ปลานิลอย่างง่าย

ทั้งนี้จะได้เดินความร่วมมือใน MOU ต่อพร้อมโครงการความร่วมมือระหว่าง กรม เนคเทค และชมรมฯบางหัก ต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s