การจัดทำแผนแม่บทการวิจัยพืชผักและเครื่องเทศ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ได้เข้าร่วมประชุมระดมสมองการจัดทำแผนแม่บทการวิจัยพืชผักและเครื่องเทศของประเทศ ที่ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของการจัดเพื่อที่จะดำเนินการระดมข้อคิดเห็นต่อแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัยพืชผักและเครื่องเทศของประเทศ โดยมองความสำคัญของงานวิจัยต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การจัดกลุ่มงานวิจัยสำหรับพืชที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาด้านคุณค่าทางอาหารและสุขภาพ การให้ความสำคัญต่อการส่งออกสินค้าในสองประเภทดังกล่าว Smart Farm ได้เสนอแนวคิดในการนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ไปใช้ในกระบวนการผลิต ขนส่ง แปรรูป และการประกันคุณภาพของพืชผัก อนึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัยของชาติ ปี 2554-2559 ของรัฐบาล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s