ประชุมร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 3 กพ. 2554 ได้เข้าพบ ผอ.ไพฑูรย์ คดีธรรม สำนักป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร   เพื่อหารือการร่วมกันพัฒนางานวิจัยในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจะเน้นการให้ความสำคัญของการป้องกันภัยในพื้นที่เสี่ยงมากกว่าการเตือนภัย กรมฯอยากทอสอบการใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นดินและปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดภัยพิบัติดังกล่าว โดยร่วมมือกันในโครงการร่วมระหว่าง เนคเทค สทอภ.และกรมพัฒนาที่ดิน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s