ประชุมร่วม ม.ศรีปทุม

วันที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2554 Smart Farm และ HLT ได้ร่วมประชุมกับ อ.สุภาวดี โพธิราช และคณะที่ ม.ศรีปทุม เพื่อหารือเตรียมการทำ focus group อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเชิงนโยบายยุทธศาสตร์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจงานวิจัยด้านข้าว ของ วช.ทั้งนี้ทีมเนคเทคจะช่วย อ.สภาวดีในการทำระบบเก็บและนำเสนอรายงานบน social network(ELGG) เพื่อเก็บประเด็นเพิ่มเติมเชิงลึกจากเวทีประชาพิจารณ์วันที่ 14 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา พื้นที่ดำเนินงานประกอบด้วย

  • จ.สุพรรณบุรี ที่จะเชิญโรงเรียนชาวนาและสมาคมชาวนาไทยเข้าร่วมด้วย
  • จ.นครราชสีมา
  • จ.พิษณุโลก และ
  • จ.นครศรีธรรมราช และพัทลุง

ทั้งนี้จะเชิญผู้แทนเกษตรกรแกนนำ โรงสี และผู้ประกอบการแปรรูปและส่งออก เข้าร่วมทำ focus group ดังกล่าว ในการนี้กรมการข้าวจะสนับสนุนสถานที่จัดประชุม และเชิญผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยจะเชิญ อ.สภาวดีและคณะเข้าร่วมประชุม ผอ.สำนักวิจัยข้าวทั่วประเทศที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เพื่อชี้แจงงานในโครงการด้วย

กำหนดการลงพื้นที่ภายใน 3 สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม 2554

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s