การประชุม SIG-APAN

วันที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2554 , SIG เกษตร ได้ร่วมประชุมกับ AG-WG(Agriculture Working Group) ของ APAN  โดยระบบประชุมทางไกลจากฮ่องกง ทั้งนี้ Smart Farm ได้เสนอกรอบงานและทิศทางการดำเนินการของกลุ่ม ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือกับ APAN ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างกัน

อนึ่ง SIG เกษตร ประสงค์เข้าร่วมในเครือข่ายวิจัย เรื่อง Development of Decision Support System for Optimum Agriculture Production under Global Environment Change หรือ การศึกษาเพื่อสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่จะช่วยในการปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยเฉพาะข้าว ร่วมกับ University of Tokyo เนื่องจากมีงานวิจัยที่จะร่วมดำเนินการกับ สทอภ.และกรมการข้าวในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ในเรื่องดังกล่าว

รายละเอียด presentationhttp://www.apan.net/meetings/HongKong2011/Session/Agriculture.php

หลังจากนั้นได้มีการหารือต่อในการกำหนดทิศทางของ SIG เกษตร ด้าน

  • ความชัดเจนของนโยบาย
  • กลไกในการขับเคลื่อน
  • เครือข่ายความร่วมมือ
  • โครงการนำร่อง
  • การจัดตลาดนัดความรู้

ทั้งนี้มีข้อคิดเห็นที่ SIG เกษตร จะต้องดำเนินการคือ

  1. การทำ roadmap ของ  SIG โดยจะจัด focus group ที่จะเชิญผู้เชี่ยวชาญในโครงการมาให้ข้อเสนอแนะ ในวันที่ 17 มีนาคม นี้ โดยจะเริ่มจากกลุ่มผักก่อน เนื่องจากมีความอ่อนไหว ด้านคุณภาพ มาตรฐาน และตลาด และแสวงหา model การขับเคลื่อนนำร่อง
  2. เห็นชอบที่จะทำ White Paper ทางด้านความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ร่วมกับ SRI และ มกอช.
  3. หาวิธีการที่จะหาทุนดำเนินการ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับรูปแบบของกลุ่มที่ต้องอิสระในการบริหารในอนาคต
  4. เห็นชอบในการประสานส่งเสริมและจัดประกวดเยาวชน ให้มีนวัตกรรมทางความคิดใหม่กับวงการเกษตรไทย
  5. ประสานความร่วมมือกับ สภาหอการค้า และสภาอุตสหกรรม ตลอดจนกลุ่มผู้ผลิต SME หรือผู้ประกอบการที่ดี เพื่อสร้างฐานความรู้ร่วมกัน
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s