ร่วมประชุมผู้บริหาร สทอภ.

วันที่ 2 มีนาคม 2544 อ.อัศนีย์ ก่อตระกูล รองผู้อำนวยการเนคเทค  พร้อมด้วย SRI และ Smart Farm ได้ร่วมบรรยายบทบาทของ สวทช. และเนคเทคในการผลักดันงาน SRI(Services Research Innovation) โดยเฉพาะงาน services ทางการเกษตร ณ สทอภ.ศูนย์ราชการ โดยมี รองผู้อำนวยการ สทอภ. และผู้บริหารภายในร่วมรับฟัง ทั้งนี้ สทอภ.และ สวทช.มีกำหนดลงนามในกรอบความร่วมมือระหว่างกันภายในเดือนนี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s