Traceability ไหม

วันที่เนคเทค 28 กุมภาพันธุ์ 2554 เนคเทคได้ประชุมร่วมกับ มกอช. และกรมหม่อนไหม ในเรื่อง Traceability ไหม มีประเด็นสรุปจากการประชุม ดังนี้

ที่ประชุม ดร.ชยกฤต เสนอใช้งบประมาณจาก มกอช.ในการดำเนินงานจัดทำ Feasibility study โดยผลลัพธ์ของงานนี้คือเนคเทคจะต้องส่ง TOR จำนวน 1 เล่ม เพื่อให้กรมหม่อนไหมใช้ในการประกาศหาผู้รับจ้างมาดำเนินการจัดทำระบบตรวจสอบ ย้อนกลับ (Traceability) มีรายละเอียดคือ

1.       ศึกษาและ ออกแบบ Database ประกอบด้วย

1.1   คนเลี้ยง ไหม

1.2   การสาวไหม

1.3   ลอกกาวไหม

1.4   ทอผ้า

2.       ศึกษาและ ออกแบบ Data Standard

3.       ลงพื้นที่ ศึกษาและรวบรวมความต้องการกลุ่มผู้เลี้ยงไหม กลุ่มผู้ทอผ้าไหม ในการนำเทคโนโลยี 2D Barcode หรือ RFID เข้ามาช่วยในการตรวจสอบย้อนกลับผ้าไหมและยกระดับ มูลค่าของผลงาน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s