การประชุม SIG เกษตรเรื่อง Supply Chain Management ผัก

 

วันที่ 18 เมษายน 2554 SIG เกษตร ได้ประชุมคณะทำงานต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ จ.ราชบุรี ประกอบด้วยคุณเปรม ณ สงขลา ประธาน SIG เกษตร ดร.ภาสกร SRI platform director, ผู้แทนจาก cluster อาหารและเกษตร, TMEC, ผู้แทน สกว.ฝ่ายอุตสาหกรรม ผอ.ศูนย์วิจัย ม.ศรีปทุม ร่วมหารือแนวทางการทำงานในพื้นที่ จ.ราชบุรี สรุปประเด็นจากการประชุมได้ดังต่อไปนี้

 • ที่ประชุมเห็นชอบให้ทำการศึกษา Supply Chain Management ของผัก ภาคตะวันตก โดยเลือกกลุ่มศึกษาในพื้นที่ จ.ราชบุรี(กลุ่มหนองไร่ และกลุ่มเจดีย์หัก) และตลาดกลางสินค้าผักผลไม้ คือ ตลาดศรีเมือง ทั้งนี้ผลการศึกษาต้องได้
  •  road map ของการทำวิจัยและภาคปฏิบัติต่อเนื่องระยะต้น กลาง และระยะยาว ของ การปรับปรุงมาตรฐานการผลิตที่ทำให้ได้สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน GAP
  • มีข้อเสนอแนะเรื่อง post harvest
  •  เรื่อง logistics ที่เหมาะสม
  • ภาคการบริการที่จะเกิดขึ้นหลังการปรับปรุงระบบการผลิตและการขนส่ง
  • และระบบการกระจายสินค้าและการสร้างภาพลักษณ์สินค้าคุณภาพในระยะต่อไป
 • TMEC และตลาดศรีเมือง จะร่วมกันศึกษาการใช้ sensors กับการขนส่งสินค้า หรือเทคโนโลยีอื่นที่เป็นการนำร่องการปรับใช้เทคโนโลยีร่วมกัน ขณะเดียวกันอาจศึกษาการถอดบทเรียนเกษตรกรจากการติดตั้งระบบเก็บข้อมูลในแปลงด้วย
 • โครงการนี้เป็นการขอทุนจาก matching fund ระหว่าง สกว. และ สวทช.
 • ระยะเวลาศึกษา 6 เดือน
 • เป็นการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ด้านการผลิต logistics, post harvest, และเศรษฐศาสตร์ มาร่วมทีม
 • จะเริ่มดำเนินการยกร่างโครงการภายในสัปดาห์นี้
 • ประชุมครั้งต่อไปเพื่อเสนอร่างโครงการในวันที่ 3 พค. 2554
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s