การประชุม SIG เกษตร นัดพิเศษ

 

ตามที่ Smart Farm และ SIG เกษตร ได้ลงพื้นที่ จ.ราชบุรีและมีแนวคิดที่จะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ กลุ่มเกษตรกร ภาคเอกชน ในการนำเทคโนโลยีด้าน IT เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา supply chain ของผักในพื้นที่นั้น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ได้มีการร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง โดยได้เชิญ อ.สมยศ เจริญอักษร ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยโลจิกติกส์เกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รองผู้อำนวยการ สทอภ. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ม.ศรัประทุม ร่วมให้ข้อมูลในเรื่องยุทธศาสตร์วิจัยด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเกษตร ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่ม หลัก ได้แก่

  1. การวิจัยเพื่อยกระดับผลผลิตด้านโลจิสติกส์(Logistic Productivity) ของสินค้าเกษรไทย
  2. การวิจัยเพื่อสร้างคุณค่าและจัดการคุณค่าในห่วงโซ่อุปทานเกษตรและอาหาร
  3. การวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพเพื่อความปลอดภัยทางอาหาร
  4. การวิจัยเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกในห่วงโซ่อุปทาน

ทั้งนี้คณะทำงานจะ

  • สรุปยกร่างการทำงาน Logistic ผักภาคตะวันตก กรณีศึกษาตลาดศรีเมือง เพื่อนำเสนอ วช.ต่อไป
  •  ในขณะเดียวกันก็เสนอกรอบงานที่สามารถนำ IT ไปทดสอบการใช้งานเบื้องร่วมกับตลาดศรีเมือง  และ
  • การเสนอเรื่องการทำการศึกษษเบื้องต้นเพื่อใช้เงินจาก platform สวทช.

Presentation ประกอบการประชุม


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s