การทำ roadmap งานวิจัยข้าว

 

วันที่  9-10 พค. 2554   โครงการวิจัยเชิงนโยบายยุทธศาสตร์งานวิจัยข้าวฯ ได้ร่วมทำ roadmap งานวิจัยข้าว ในระยะ 5 ปี และเป็นบทหนึ่งของโครงการที่จะเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ควรจะให้ความสำคัญในการทำงานวิจัยข้าวในอนาคต

การระดมความคิดดังกล่าวมองผลกระทบจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่นับเป็น driving force ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม แรงขับดันจากประเด็นเหล่านี้ เช่น ปัญหาด้านน้ำและพลังงาน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ ภาวะโลกร้อน ความมั่นคงทางอาหาร การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค สังคมผู้สูงอายุ วิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น

กำหนดการนำเสนอร่าง roadmap นี้วันที่ 23 พค. 2554

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s