Logistics ผัก

วันที่ 14 มิถุนายน 2554 ประชุมเตรียมจัดทำชุดโครงการ Logistics ผักภาคตะวันตก เพื่อเสนอของบประมาณดำเนินการในปี 2555 ในกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ทั้งนี้มีผู้ร่วมโครงการประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร ตลาดศรีเมือง กลุ่มเกษตรกรในพื้นที

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s