โครงการ Smart Silk Shop

วันที่ 21 มิถุนายน 2554 Smart Farm ร่วมกับ Digitized Thailand ประชุมร่วมกับกรมหม่อนไหม เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นของเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้กับหม่อนไหม ทั้งนี้ได้มีความเห็นที่จะร่วมกันดำเนินการศึกษาในปี 2554 จำนวน 6 โครงการ ประกอบด้วย

 

  • โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจเพศหม่อนไหมความแม่นยำสูงด้วยแสง
  • โครงการพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมเครื่องฟักเทียมไข่ไหมแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
  • โครงการพัฒนาฐานความรู้เชิงความหมายสำหรับหม่อนไหม
  • โครงการจัดทำพจนานุกรมหม่อนไหม
  • โครงการพัฒนาระบบเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Learn square
  • โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหม่อนไหม(ฐานข้อมูลงานวิจัย)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s