การประชุมคณะกรรมการ SRI ประเทศไทย ครั้งที่ 1

วันที่ 28 มิถุนายน 2554 Smart Farm ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ SRI ประเทศไทย ครั้งที่ 1 ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเป็นกลไกส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยนวัตกรรมบริการของประเทศ ในสาขาต่างๆ ระกอบด้วย เกษตร สาธารณสุข การศึกษา การท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้กลุ่มทำงานสาขาเกษตรใช้ชื่อว่า SIG เกษตร มีกิจกรรมที่จะช่วยนำนวัตกรรมการบริการสู่ขั้นตอนต่างๆของห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร ทั้งนี้เพื่อทำให้เกิด services value chain ทั้งนี้กลุ่มเกษตรจะนัดหารือเพื่อพัฒนาโครงการนำร่องในสัปดาห์หน้าต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s