เก็บตกจาก…แผน 11 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในการสัมมนาแผน 11 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 กค.ที่ผ่ามานี้ ผมมีข้อคิดเห็นดีๆจากที่ประชุมมาฝากครับ

เริ่มจากข้อเสนอแนะของคุณหมอประเวศ วะสี ที่มองการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันว่าเป็นวิวัฒนาการของความคิด เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การเอาคนเป็นตัวตั้ง การเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง จนถึงอยู่เย็น เป็นสุข และยั่งยืน โดยมองสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนใน 3 องค์ประกอบ คือ

  • สังคม
  • เศรษฐกิจ
  • สิ่งแวดล้อม และ
  • ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน

มี crucial components ประกอบด้วย

  • เอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง ให้ ชุมชนจัดการตัวเอง ท้องถิ่นจัดการตัวเอง และจังหวัดจัดการตัวเอง ที่จะส่งผลให้
  • เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ อย่างน้อย 8 เรื่อง ได้แก่ เศรษฐกิจ ใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพและประชาธิปไตย ที่จะส่งผลให้
  • เกิดดุลภาพในชาตอ และส่งผลให้
  • เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา

ทั้งนี้ยังได้ให้ข้อคิดในการทำกระบวนการชุมชนในฐานะชุมชนคือฐานของสังคมไว้ ดังนี้

  • สภาผู้นำชุมชน
  • สำรวจจัดทำข้อมูลชุมชน
  • ทำแผนที่ชุมชน
  • เสนอสภาประชาชน
  • ร่วมขับเคลื่อนแผนชุมชน
  • การพัฒนาอย่างบูรณาการ

โดยมีการสนับสนุนในเรื่องต่อไปนี้

  • ปฏิรูปการจัดสรรทรัพยากร
  • หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด
  • ปรับบทบาทระบบราชการให้สนับสนุนพื้นที่เชิงนโยบายและวิชาการ
  • เชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจมหภาคให้เกื้อกูลกัน
  • เชื่อมโยงผู้บริโภคในเมืองกับผู้ทำการเกษตรยั่งยืน
  • ปรับการงบประมาณหนุนพื้นที่ ปรับการประเมินผลราชการ
  • แก้ไข กฏหมาย ระเบียบ

หวังว่าคงได้ข้อคิดดีๆไปปรับใช้นะครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s