ข้อเสนอการร่วมพัฒนา จ.ปทุมธานี

Smart Farm ได้นำเสนอโครงงานร่วมพัฒนา จ.ปทุมธานี ในกรอบงบประมาณปี 2556 ดังนี้

    1. การพัฒนาระบบ services value chain กล้วยหอมในพื้นที่ จ.ปทุมธานี
    2. การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจการเกษตรระดับตำบล ในมิติของการพัฒนาผู้นำและเทคโนโลยีสนับสนุน (Area approach decision making)
    3. การพัฒนาระบบ seed certification services ให้กับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนในพื้นที่ จ.ปทุมธานี
    4. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เพิ่มคุณภาพชีวิต (การพบกันของผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์และปลอดสาร กับผู้บริโภคผ่านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s