การลงนามความร่วมมือกับ สทอภ.

วันที่ 11 สิงหาคม 2554ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับ สทอภ. ในการนำเทคโนโลนีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้ในการลดความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติ ภายใต้ความร่วมมือนี้จะเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีดังต่อไปนี้

  • การพัฒนา High Performance Computing (HPC) โดนเฉพาะ HC/HA เพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เช่นภาพจากดาวเทียม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อลดงบประมาณการจัดหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
  • ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีที่สนับสนุน NSDI ที่ตอบโจทย์ด้านการเฝ้าระวังและลดผลกระทบจากภัยพิบัติจากธรรมชาติ
  • การพัฒนาระบบ sensors ในพื้นที่เสี่ยงภัยจากดินถล่ม ในด้านความทนทาน และการใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ทั้งนี้จะร่วมงานกับกรมพัฒนาที่ดิน MTEC และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
  • การต่อยอดจากการพัฒนาโมเดลการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อใช้ในการวางแผนปลูกป่าชายเลนเร่งด่วนเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่ง
  • การพัฒนาสายอากาศของสถานีรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อลดการนำเข้า
  • การร่วมพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในการสร้างคงามตระหนักในการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในด้านการเฝ้าระวังภัย
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s