คณะผู้บริหาร อตก. เยี่ยมเนคเทค

วันที่ 23 สิงหาคม 2554 คณะผู้บริหารองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อตก.) ได้มาเยี่ยมชม เนคเทค และรับฟังการบรรยายเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรจากนักวิจัย ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันในการนำเทคโนโลยีที่เนคเทคมีไปปรับใช้กับงานในภาระกิจหลักของ อตก. อนึ่ง อตก.ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัดความชื้นข้าว การป้องกันไม่ให้ข้าวเกิด heat-up ที่ทำให้คุณภาพข้าวสารลดลง เป็นต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s