แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

วันที่ 25 สิงหาคม 2554 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประกอบด้วยสาระสำคัญดังต่อไปนี้

แนวทางการพัฒนา 9 ประเด็น

 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 • ความเข้มแข็งเกษตรกร
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • เครือข่ายวิสาหกิจ(Cluster)
 • ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน
 • เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคเกษตร
 • เศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว
 • ความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศ
 • การพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน

 1. เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมั่นคง รายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ และมีความภูมิใจในอาชีพ
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ให้มีทั้งคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจัดสรรการผลิตที่เหมาะสมระหว่างอาหารและพลังงาน
 3. เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน

เป้าหมาย

 1. ความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 ในปี 2559
 2. เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี
 3. ทรัพยากรการเกษตรมีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มชึ้น

ตัวชี้วัด

 1. ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร
 2. อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร
 3. พื้นที่การเกษตรได้รับการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
 2. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงด้านอาหาร
 3. พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s