วิทยบริการภาคเกษตร

Smart Services Flagship ของเนคเทค ร่วมกับ อ.มนู อรดีดลเชษฐ์ ประธานกรรมการนโยบายไอซีที มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบบริการและเครือข่ายคุณค่าในบริบทของวิทยบริการ (Services and Value Network Design in a Service Science Context) โดยแบ่งออกเป็นการปูพื้นฐายด้าน concept และ services design tools กับ การเรียนการออกแบบ business model กำหนดงานวันที่ 20 มกราคม 2012 ณ ห้อง 113 สวทช.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s