ความร่วมมือในกลุ่มการเกษตร (AG-WG)

จากการเข้าร่วมประชุม APAN 2012 ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธุ์ 2012 ที่ The Empress เชียงใหม่ สรุปผลการเข้าร่วมประชุมในกลุ่ม

  1. Earth Monitoring เป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่าง NOAA สหรัฐอเมริกากับประเทศสมาชิก APAN ในการใช้ข้อมูลจาก NOAA ในการจัดการภัยพิบัติด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องไฟป่า และอุทกภัย ตารางหัวข้อการประชุมและ presentation ประกอบการประชุม สามารถ download เพื่อศึกษาได้ที่ http://www.apan.net/meetings/ChiangMai2012/Session/VIIRS.php
  2. Sensors Network และการใช้ประโยชน์จากประเทศสมาชิก มี NARO (National Agriculture and Bio-technology Research Organization) เป็นแกน ในการนำเสนอการพัฒนา sensors network เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ตารางการประชุมและ presentation ประกอบการประชุมสามารถ download ได้จาก http://www.apan.net/meetings/ChiangMai2012/Session/SensNet.php
  3. Agriculture Working Group เป็นกลุ่มที่พัฒนา application สำหรับการเกษตรมี NARO และ MAFF(Ministry of Agriculture and Forestry, Japan) เป็นแกน ตารางการประชุมและ presentation ประกอบการประชุมสามารถ download ได้ที่ http://www.apan.net/meetings/ChiangMai2012/Session/Agriculture.php  และ http://www.apan.net/meetings/ChiangMai2012/Session/Agriculture2.php

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนองานที่น่าสนใจด้านศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่ม e-Culture และ Medical working group ที่มีการนำเสนองานผ่านเครือข่ายมาสู่การประชุม ทั้งด้านการแสดงสด 3 ทวีป และ Tele-medicine ระหว่างโรงพยาบาลในประเทศสมาชิก ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.apan.net/meetings/ChiangMai2012/schedule.php

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s