การประชุมร่วมกับกรมการข้าว

วันที่ 26 มีนาคม 2555 มีการประชุมร่วมกับทีมวิจัยกรมการข้าว เพื่อทำกรอบงาน Smart Thai Rice ร่วมกัน และนำเสนออธิบดีกรมการข้าวและ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการประชุมร่วมวันที่ 4 เมษายน 2555

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s