Mobile Application กับการเกษตร

Mobile Application in Agriculture

จากความก้าวหน้าในเทคโนโลยีมือถือและระบบการสื่อสาร ทำให้โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ทำได้ในขอบเขตที่มีเครือข่ายการสื่อสารไปถึง Smart Phone จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการเป็นสื่อกลางของการบันทึก ค้นหา ส่งผ่าน แสดงผลซึ่งข้อมูลอย่างไร้ขีดจำกัดด้าน time & space การเกษตรของไทยจำเป็นต้องพัฒนาก้าวกระโดดไปอีกขั้นสู่ยุคการผลิตบนฐานความรู้ และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ต่อยอดบริบทของการเกษตรไทย เนคเทคร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจึงตกผลึกโจทย์งานที่ต้องอาศัย Mobile Application เป็นเครื่องมือ

แยกตามโจทย์ของหน่วยงาน

กรมการข้าว
1. ต้องการโปรแกรมบนมือถือ สำหรับโครงการหมู่บ้านลดต้นทุน ที่แปลงแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลต้นทุนปัจจัยการผลิต การจัดการไร่น่า และราคาผลผลิต ของเกษตรกรในโครงการ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางยังสามารถติดตามสถานการณ์การผลิตของแต่ละแห่งได้ ข้อมูลหน้างานเหล่านี้จะเป็นประโยชน์หรับการนำมาจัดกลุ่มข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงการจัดการภาพรวมของการบริหารต้นทุนการผลิตข้าวต่อไป
2. โปรแกรมถ่ายภาพศัตรูพืชในนาบนโทรศัพท์มือถือ พร้อมระบบที่จำลองความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านกีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช ในการแยกแยะประเภท ลักษณะวงจรชีวิต การเข้าทำลาย และความเสียหาย ที่เกษตรกรสามารถได้ข้อมูลพร้อมคำแนะนำในการจัดการในเวลาที่รวดเร็ว
3. โปรแกรมตรวจสอบสภาพอากาศเฉพาะถิ่นที่รับข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศขนาดเล็กในพื้นที่ เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชที่อาจเกิดขึ้น หรือใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดการนาด้านการกำหนดวันปลูก หรือเก็บเกี่ยว
4. โปรแกรมบันทึกข้อมูลการจัดการนาประเภท GAP และ อินทรีย์ สำหรับใช้ประกอบในโครงการระบบสอบย้อนกลับ (traceability)
5. โปรแกรม 3D bar code สำหรับบันทึกและตรวจสอบข้อมูลเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
6. การใช้เทคโนโลยีแสงในการตรวจหาความแตกต่างของพันธุ์ข้าวจากเมล็ดข้าว พัฒนาไปสู่ดูเปอร์เซนต์การปลอมปนของข้าว
7. โปรแกรมการคำนวนสูตรแม่ปุ๋ย บนมือถือ ที่นำค่าการตรวจวัด N-P-K จากนาเป็นข้อมูลนำเข้า สามารถบันทึก log file เพื่อคำนวนอัตราปุ๋ยทั้งหมดได้

สวก. และกรมวิชาการเกษตร
กล้วยไม้และผักเพื่อการส่งออก
1. โปรแกรมการถ่ายภาพต้นกล้วยไม้/ผักบนมือถือเพื่อแยกแยะประเภทของความเสียหายจากโรคหรือแมลง พร้อมคำแนะนำที่จำลองความเชี่ยวชาญจากนักโรคพืชและนักกีฏวิทยา
2. โปรแกรมการคำนวนจำนวนแมลง(เพลี้ยไฟ)ต่อพื้นที่ บนมือถือ โดยถ่ายภาพจาก trap มาตรฐานที่ติดตั้งในแปลงปลูกเลี้ยงเพื่อใช้ข้อมูลในการเฝ้าระวังและการจัดการในโรงเรือน
3. โปรแกรมสำหรับอ่านค่า micro-climate ในโรงเรือน เพื่อใช้สำหรับการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรือนที่มีผลต่อการออกดอก การยืดช่อดอก หรือการควบคุมอุณภูมิ แสง ความชื้นให้เหมาะสมต่อชนิดของกล้วยไม้/ผักในโรงเรือน
4. โปรแกรมบนมือถือที่สามารถตรวจสอบเพลี้ยไฟสำหรับผักเพื่อการส่งออกใน packing house
กรมหม่อนไหม
1. โปรแกรมบันทึกข้อมูล GAP แปลงหม่อน
2. โปรแกรมถ่ายภาพเส้นไหมเพื่อตรวจสอบค่ามาตรฐานสี

กรมส่งเสริมการเกษตร
1. โปรแกรมลงทะเบียนเกษตรกรและบันทึกข้อมูล GAP ของพืชเศรษฐกิจหลัก สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในท้องถิ่น พร้อม back office ในการประมวลผลข้อมูลและออกรายงานสำหรับการจัดการในระดับ personalize
2. โปรแกรมสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการรายงานสถานการณ์การผลิต เช่น พื้นที่ปลูก พันธุ์ ผลผลิต ความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือศัตรูพืช ข้อมูลจากระบบนี้จะใช้เชื่อมโยงกับระบบแรก
3. e-Extension on mobile ข้อมูลพื้นฐานที่เกษตรกรอยากรู้เพื่อการจัดการไร่นา เป็นข้อมูลในห่วงโซ่การผลิต
4. e-Services on mobile การเชื่อมโยงบริการทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น การลงทะเบียนเกษตรกร การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตในสาขาต่างๆ เช่น ประมง ปศุสัตว์ เป็นต้น การขอใบอนุญาติต่างๆ เช่น การขนส่งปศุสัตว์ข้ามเขต การขอใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบการให้บริการต่างๆ(ยา ปุ๋ย) เป็นต้น

นวัตกรรมบริการปุ๋ยสั่งตัด
มีความต้องการโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ธาตุอาหารดิน สูตรการคำนวนแม่ปุ๋ย ร้านค้าแม่ปุ๋ย การจัดการแปลง และการออกรายงาน

อื่นๆ
“ถาม…ปราชญ์” โปรแกรมบนมือถือที่ทำงานร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน ในการอ้างอิงข้อมูลประสบการณ์ (tacit knowledge) กับ วทน. เพื่อพัฒนาฐานความรู้และฐานคิด ของศูนย์การเรียบนรู้ชุมชนให้เป็นมาตรฐาน และสามารถขยายผลอย่างเป็นระบบได้ (ปราชญ์ชาวบ้านแต่ละพื้นที่ที่ความชำนาญต่างกันด้านพืช สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s