การพัฒนา Mobile Application

วันที่ 24 กค. 2555 คณะกรรมการพิจารณา Mobile Application ได้เห็นชอบเพิ่มเติม Mobile Application 2 โปรแรกม ประกอบด้วย

  • โปรแกรมการคำนวนปุ๋ยเคมี (Fertilizer Mixing Calculator) เพื่อคำนวนหาน้ำหนักของแม่ปุ๋ย Nitrogen, Phosphorus, Potassium เพื่อให้เกษตรกรทราบปริมาณแม่ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการใช้ในพื้นที่และพืชที่ปลูก
  • โปรแกรมอ่านและบัทึกข้อมูลการเกษตร (Agriculture Meter & Data Logger Reader) เป็น Android Mobile Application ที่ประยุกต์ใช้งานกับเครื่องบันทึกข้อมูลเซนต์เซอร์การเกษตร ให้สามารถอ่านค่าและแสดงผล สามารถใช้กับอุปกรณ์เซนต์เซอร์ที่มีสัญญาณออกมาตรฐาน 0-5v, 0-3v, 4-20mA ที่มีสัญาณ digital และ Analog เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสง เป็นต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s