โครงการศึกษานวัตกรรมบริการปุ๋ยข้าวและยางพารา ระยะที่ 1

 

วันที่ 18 กค. 2555 โครงการศึกษานวัตกรรมบริการปุ๋ยข้าวและยางพารา ระยะที่ 1 (Fertilizer Services for Paddy and Para-rubber: Phase 1-Services Offering Design) ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในกรอบระยะเวลา 6 เดือน เป็นโครงการนำร่องภายใต้การดำเนินการของ Smart Farm Flagship, SIG เกษตร และ SRI Platform เพื่อศึกษารูปแบบของนวัตกรรมบริการ โดยเลือกปุยสั่งตัดมาเป็นข้อมูลศึกษาเบื้องต้น สิ่งที่ศึกษาประกอบด้วย

  • Guiding principle “นวัตกรรมบริการปุ๋ยที่ทำให้เกษตรกรสาารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยและได้ผลผลิตต่อพื้นที่สูงขึ้น” ที่แจกแจงองค์ประกอบของ กระบวนการ (activities) และ องค์ประกอบที่ทำให้เกิดกระบวนการ(resources ) เช่น ความรู้ เครื่องมือที่ใช้ เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การออกแบบกระบวนการบริการ (Design Offering)
  • Design Offering ของแต่ละกลุ่มขององค์ประกอบที่สำคัญต่อระบบการบริการ (value creation system), what & who (ประกอบด้วยอะไรบ้าง และใครเป็นผู้เกี่ยวข้อง)
  • สามารถจัดประเภทของ Services-In-Use (การตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการโดยตรง) และ Services-In-Context (จะออกแบบบริบทในแต่ละการใช้งานอย่างไร-design context)
  • Services delivery principle วิธีการoptimize services network, measurement การวัดความสำเร็จของการบริการด้าน qualitative
  • Customer management อะไรสร้างความประทับใจ ให้เกิด services experiences ทีดี(value in-use และ/หรือ value context)
  • Channel management (Services business design) การกำหนดรูปแบบการบริการ (how?)
  • Critical success factors แยกแยะองค์ประกอบที่สำคัญอันมีผลกระทบต่อการบริการ องค์ประกอบเหล่านี้อาจเป็นทั้ง co-create หรือ co-product factors
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s