ประชุมร่วม กรมการข้าว สวก. และเนคเทค

  

วันที่ 24 สค. 2555 กรมการข้าว สวก. และเนคเทค ได้จัดให้มีการประชุมร่วมในโครงการ Smart Thai Rice ในลักษณะ Co-Creation เพื่อพิจารณาโครงการร่วมกัน โดยผู้บริหารทั้ง 3 หน่วยงาน สรุปผลการประชุมร่วมได้ดังนี้

 1. กลุ่มโครงการที่ สวก.สนใจให้การสนับสนุนในกรอบยุทธศาสตร์งานวิจัยข้าวปี 2556 ประกอบด้วย
  • โครงการ Traceability ข้าวอินทรีย์และข้าว GAP
  • โครงการ Intelligent Center ภายใต้ศูนย์ข้อมูลกลางของกรมการข้าว ประกอบด้วยงาน ระบบ Spatial Analysis ต่อยอดจากข้อมูลเขตศักยภาพการปลูกข้าวเดิม การพัฒนาระบบข้อมูลการระบาดศัตรูพืชเชื่อมต่อกับระบบงาน Spatial Analysis การพัฒนาระบบข้อมูลเมล็ดพันธุ์เพื่อทราบ demand-supply ของเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ต่างๆของประเทศ สำหรับใช้ในการวางแผนจัดการด้านเมล็ดพันธุ์
  • ระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลพันธุกรรมข้าว (Gene Bank)
  • โครงการพฒนาการใช้ Photonic ในการแยกการมีชีวิตและการปลอมปนในเมล็ดพันธุ์ และเมล็ดข้าว

2. กลุ่มโครงการที่กรมการข้าวสนับสนุน

  • โครงการหมู่บ้านลดต้นทุน
  • โครงการบริหารจัดการข้อมูลเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ประกอบด้วย ระบบ Image Processing, การศึกษาพฤติกรรมการระบาดเพื่อออกแบบระบบข้อมูล การจัดทำโมเดลการระบาด และโครงการหมู่บ้านเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s