นวัตกรรมบริการการเกษตร แผน 5 ปี ร่วมกับ สวก.

วันที่ 3 กันยายน 2555 ดร.กว้าน สีตะธานี ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล รอง ผอ.เนคเทค พร้อม อ.มนู อรดีดลเชษฐิ์ กรรมการบริหารเนคเทค ดร.ภาสกร ประถมบุตร ผอ. SRI Platform สวทช. ได้ร่วมประชุมกับ ดร.พีระเดช ทองอำไพ ผอ.สวก. เพื่อประสานความร่วมมือในการวางแผนงานด้านนวัตกรรมบริการการเกษตรในระยะที่ 1 (5 ปี) เพื่อร่วมสร้างต้นแบบและกระบวนการด้านการบริการด้านการเกษตร เช่น Knowledge as a Services, Platform as a Services ในอันที่จะเปลี่ยนวิถีคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการข้อมูลการกษตรของประเทศ

ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะทำ workshop ร่วมกันในหัวข้อ “การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลความรู้สู่การปฏิบัติ” ที่จะได้ผลลัพธ์เป็นแผนปฏิบัติการ 5 ปี ร่วมกัน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 นี้ที่ สวก.

ซึ่งจะเป็นอีกก้าวหนึ่งของการทำงานภายใต้ SIG เกษตร ของ SRI Thailand ร่วมกับ Smart Farm Flagship ของเนคเทค

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s