นวัตกรรมบริการปุ๋ยยางพารา

  

วันที่ 11-12 กันยายน 2555 ทีมงาน Smart Farm และ SIG เกษตร ได้ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม (Physical Evident) ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสระคลองพัฒนา ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี้ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เปลี่ยนอาชีพจากการทำไร่มันสำปะหลังมาปลูกยางพาราเมื่อ 6 ปีที่แล้ว กลุ่มเพิ่งเริ่มเปิดหน้ายางเมื่อปีที่แล้ว กลุ่มมีสมาชิก 150 คน จาก 10 หมู่บ้าน พื้นที่ปลูกรวม ประมาณ 3 พันไร่ มีคุณเหลิม ใจหาญ เป็นประธานกลุ่ม เนื่องจากเป็นกลุ่มกษตรกรที่เข้มแข็งมีการรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพ ทาง สกต.บ้านผือ เป็นผู้เข้าไปช่วยด้านการตลาดยางพาราให้ ทาง Smart Farm จะได้นำข้อมูลที่ได้จากภาคสนามนี้ไปทำ Guiding principle และ Services Blueprint ต่อไป

  

ในโอกาสนี้ทีมงานได้คุยกับทาง ผู้จัดการ สกต.อุดรธานี และคุณชาญบุณพงษ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ของบ้านผือ ผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพปลูกอ้อย ในฐานะเป็นหนึ่งใน Value Constellation ของนวัตกรรมบริการปุ๋ย เนื่องจาก สกต.เป็นผู้จัดหาปุ๋ยให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิก โดยร่วมกับบริษัทสินธุสุวรรณ ในการอบรมเรื่องปุ๋ยสั่งตัดและจัดหาแม่ปุ๋ยให้ ตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งหากนวัตกรรมบริการปุ๋ยนี้เป็นรูปธรรม สกต.ก็พร้อมที่จะเข้ามาเป็นหน่วยงานหลัดในการบริการให้เกษตรกรต่อไป

  

หลังจากนั้นได้ไปสนทนากับ ผู้ใหญ่เสวต จันทร์หอม โครงการปิดทองหลังพระบ้านโคกล่ามแสงสว่าง อ.หนองวัวซอ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตข้าว และสนใจที่จะเข้าเรียนรู้ในงานนวัตกรรมบริการปุ๋ย เช่นเดียวกัน มีพื้นที่รวมกัน ประมาณ 2000 ไร่ จัดเป็นแปลงนาสาธิต 30 ไร่ ซึ่งเนคเทคอาจใช้เป็นหมู่บ้านนำร่องในการใช้เครื่องมือวัดสภาพอากาศ หรือระบบเซนต์เซอร์กับการเกษตรในระยะต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s