การประชุมวิชาการประจำปี NECTEC ACE 2012

ขอเชิญทุกท่านที่ติดตามงาน Smart Farm พบกันที่ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เขตหัวยขวาง กรุงเทพฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ห้อง Salon A

นวัตกรรมบริการฐานรากใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
(Better Quality of Life with Service Innovation)
ปัจจุบันภาคบริการมีบทบาทสาคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นแหล่งการจ้างงานขนาดใหญ่

ทั้งนี้ รูปแบบการบริการจะผลักดันให้การแข่งขันในภาคธุรกิจเดินหน้าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมการบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดอยู่ที่การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One-Stop-Service) หรืออย่างน้อยก็จะต้องคิดค้นบริการที่ลดขั้นตอนของกระบวนการทำธุรกิจให้เหลือน้อยลง เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจระหว่างกัน และระหว่างลูกค้าเพิ่มมากขึ้น การที่จะเคลื่อนไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมบริการออกมาได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าของธุรกิจ เจ้าของโจทย์ ผู้วิจัย นักพัฒนา และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้เกิด Co-Creation ในการเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “นวัตกรรมบริการ” (Service Innovation) ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศในระดับสากล และเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน 2015 (ASEAN Economic Community: AEC) อีกทั้งเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. กล่าวเปิดการเสวนา รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล
รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น.
การบรรยาย “ความเป็นมาและความเชื่อมโยง Service Research Innovation:
SRI Thailand Chapter”
ดร.ภาสกร ประถมบุตร
ผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัยนวัตนกรรมการบริการ สวทช.

๐๙.๓๐-๑๐.๔๕ น.
การเสวนา “กรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมบริการในด้านต่าง”
ด้านบริการเพื่อการแพทย์สาธารณสุข (SIG Health): กรณีเกิดภัยพิบัติ
นายแพทย์ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
นายธีระวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์
นักวิเคราะห์อาวุโส
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ด้านบริการเพื่อการเกษตร (SIG Agriculture): การให้บริการปุ๋ยลดต้นทุน
(นวัตกรรมบริการปุ๋ย)
นายพิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์
ผู้เชี่ยวชาญวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

*** สามารถ download presentation ได้จาก http://www.slideshare.net/pisuth/20120718-services-offering-nectecace-14303107  ***

ด้านบริการเพื่อการศึกษา (SIG Education): การก้าวสู่ AEC
ด้วยระบบการศึกษาในวิชาชีพ
ดร. ศศิพร อุษณวศิน
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ด้านบริการเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (SIG Touris): เครือข่ายเฝ้าระวังภัย
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
นายพงศ์พันธ์ จันทร์สุกรี
นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล
นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง
หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดำเนินการเสวนา ดร. ภาสกร ประถมบุตร
ผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัยนวัตนกรรมการบริการ สวทช.
๑๐.๔๕-๑๑.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารว่าง

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. การบรรยาย “Service Innovation: ความสำเร็จของเซเว่นอีเลฟเว่น เจแปน
และธุรกิจบริการยุคใหม่”
ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s