โครงการ Intelligent Center กรมการข้าว

วันที่ 3 ตุลาคม 2555 ทีมเนคเทคได้ประชุมเรื่อง ระบบงาน Intelligent Center โดยประกอบด้วย

  • ระบบการจัดการข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของศัตรูข้าว โดยการเชื่อมต่อข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ 27 สถานีจาก 27 ศูนย์วิจัยข้าว ข้อมูลจาก Light trap ข้อมูลพันธุ์ข้าวและการจัดการ ในการประเมินการระบาดของศัตรูพืช และนำร่องการเก็บข้อมูลพร้อมระบบการเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ จ.ชัยบาท
  • โครงการระบบ Mobile GAP ข้าว เพื่อพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล GAP ภาคสนาม สำหรับผู้นำ GAP กลุ่ม และ เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ certify แปลงเกษตรกรที่ขอรับ GAP certification ซึ่งโครงการนี้จะนำร่องในภาคเหนือตอนบนร่วมกับ ม.แม่โจ้ และ มทร.ล้านนา
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s