ระบบฐานข้อมูลกลางด้านภัยพิบัติ(ด้านการเกษตร)

วันที่ 2 ตุลาคม 2555 ร่วมประชุมกับ EGA(Electronic Government Agency), GISTDA, NGOs และ NECTEC ได้ประชุมร่วมกันที่ EGA เพื่อจัดทำ Universal Core Set ด้าน พื้นที่ และคน, Common Core Set (ข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน), และ Domain Specific (ข้อมูลเฉพาะด้าน) โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s