ใน 5 ปีข้างหน้า เนคเทค และ สวก.จะร่วมพัฒนานวัตกรรมบริการการเกษตร

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2555 Smart Farm และ SRI Platform สวทช. ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางกรอบงาน 5 ปี ในการพัฒนานวัตกรรมบริการการเกษตรของประเทศ

ทั้งนี้ผู้บริหารทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. ร่วมนำร่องให้เกิดต้นแบบนวัตกรรมบริการการเกษตร โดยต่อยอดจากการทำงานในพื้นที่บ้านห้วยขมิ้น จ.สระบุรี เรื่องนวัตกรรมบริการปุ๋ย (Fertilizer Services Innovation) ใช้เป็นต้นแบบขยายผลสู่การบริการในพืชอื่นต่อไป
 2. นอกจากนวัตกรรมบริการปุ๋ยแล้ว ยังเห็นตรงกันที่จะต้องมี Knowledge as a Services อีก layer หนึ่งในการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม เป็น localized/personalized สำหรับนำข้อมูลส่วนนี้ไปสร้างการบริการรูปแบบอื่น และใช้ในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่
 3. จะร่วมกันทำ matrix table เพื่อดูองค์ประกอบของข้อมูลที่จำเป็นภาคสนาม เพื่อนำมาสร้างการบริการ เช่น ข้อมูลชุดดิน ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลความรู้เรื่องดิน และปุ๋ย ข้อมูลสภาพอากาศเฉพาะถิ่น ข้อมูลการวิเคราะห์ดิน เป็นต้น
 4. กลุ่มเป้าหมายของการรับบริการ ประกอบด้วย
  • ผู้อยู่ในธุรกิจ (ปุ๋ย รับจ้างใส่ปุ๋ย)
  • กลุ่มเกษตรกร

5. Services Provider Platform ได้แก่ เนคเทค สวก. กรมการข้าว เป็นต้น

ในกรอบงานที่ 2 ที่จะต้องเป็นการเตรียมการวางฐานรากด้านการบันทึกข้อมูลและบริการ ระดับพื้นที่ (Knowledge Services Platform) สำหรับกลุ่มไม้ผล ประกอบด้วย ทุเรีบยน มังคุด มะม่วง ลำไย ส้มโอ เพื่อเตรียมพร้อมสร้างระบบบริการ ได้แก่

 • Harvesting services
 • Pest management services
 • Irrigation & fertigation services
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s