ระบบการบันทึกและตรวจสอบ GAP ข้าว

 

วันที่ 25 ตค. 2555 ทีมงานได้ไปร่วมประชุมกับ ม.แม่โจ้ และ มทร.ล้านนา ที่ มทร.ล้านนา แม่วัง จ.ลำปาง เพื่อยกร่างโครงการ ระบบบันทึกและตรวจสอบ GAP ข้าว (Mobile GAP Assessment System) ร่วมกัน ระบบดังกล่าวจะประกอบด้วย Web services และ Mobile app. ที่แปลงแบบฟอร์ม GAP-01, GAP-02, GAP-03, GAP-04 เป็น digital format โดยเฉพาะ แบบ GAP-03/04 ที่จะอยู่บน Tablet ที่เจ้าหน้าที่ตวจสอบสามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ซึ่งในอนาคตสามารถประกันการให้ผลการตรวจสอบ GAP ได้ตามกรอบเวลา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s