Information as a Services สนับสนุนการทำ Zoning/Cluster ด้านการเกษตร

ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย ผลักดันการกำหนดขอบเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจในรูปแบบโซนการปลูกพืช หรือกลุ่มการจัดการที่มีพื้นที่ปลูกและโรงงานแปรรูปอยู่ในกลุ่มพื้นที่เดียวกัน โดยมีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทำหน้าที่เป็นเลขาคณะทำงานนั้น เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 รอง ผศอ.(อ.กว้าน สีตะธานี) ทีม Smart Farm และ SRI เข้าร่วมประชุมกับรองเลขาธิการ สศช. (ลดาวัลย์) เป็นนำเสนอกรอบแผนงาน Information as a Services ในระยะสองหลังจากมีการกำหนดขอบเขตพืชเศรษฐกิจหลักเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่ง สศช. ยินดีที่จะร่วมมือกันในการทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการแปลงแผน 11 ไปสู่การปฏิบัติต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s