ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ทีมเนคเทคได้ประชุมร่วมกับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะที่มหาวิยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือในงานวิจัยร่วมกัน ทางด้าน

  • ระบบ Mobile GAP Assessment ของพืชเศรษฐกิจในภาคเหนือ โดยเริ่มนำร่องกับข้าว ที่มี มทร.ล้านนา และกรมการข้าวร่วมดำเนินการ
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการในการผลิตลำไย เพื่อการลดต้นทุน และคุณภาพผลผลิต เช่น นวัตกรรมบริการปุ๋ยลำไย Mobile GAP Assessment System ของลำไย Crop Yield Prediction เป็นต้น
  • ความร่วมมือในการพัฒนาระบบโรงเรือน Low cost ของพืชอินทรีย์ (ผัก)
  • Food Valley ซึ่งเป็นโครงการที่จะทำให้เกิด cluster การผลิต ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและไม่ใช่อาหาร ผู้บริโภค เพื่อสามารถกำหนดพื้นที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้จะเริ่มทำแผนความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วมกันต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s