พบรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ

20121130_151331

วันที่ 30 พย. 2555 รอง ผอ.เนคเทค ได้เข้าพบรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโอฬาร พิทักษ์) เพื่อหารือเรื่องการประสานแผนงาน Smart Farm กับนโยบาย Smart Farmer ของรัฐบาล ทั้งนี้มีกรอบงาน Smart Farmer ที่สำคัญดังนี้

Smart Farmer หมายถึง บุคคลที่มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยงและบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม

ในโครงการนี้มองกลุ่มคน 2 ประเภท ประกอบด้วย เกษตรกร และ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานภาคสนามที่ต้องเป็น Smart Officer ด้วย

โดยเริ่มต้นกลุ่มที่จะคัดเลือกมาเป็น Smart Farmer เบื้องต้น เป็นกลุ่มเกษตรกร หรือเกษตรกร ที่เป็นแกนนำ เป็นเกษตรกรดีเด่นในสาขาต่างๆ ที่จะใช้เป็น nucleus ตามด้วยกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย

แนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย

  • การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ร่วมกับ cluster การปลูกพืช เพื่อพัฒนา Smart Farmer ควบคู่ไปกับ การพัฒนา commodity
  • สร้างเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วน กับหน่วยงานสนับสนุนโดยนำความชำนาญของหน่วยงานนั้นๆมาเสริม
  • พัฒนาระบบการบันทึก คิดวิเคราะห์บนการใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ
  • ตั้งศูนย์ข้อมูลการเกษตร One Stop Services ที่ทำหน้าที่ส่งความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เฉพาะ
  • พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
  • ปรับระบบส่งเสริมการเกษตรใหม่บนฐานสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ Mobile app. ในแบบ Field Services

ทั้งนี้ผู้แทนเนคเทคได้เข้าไปเป็นกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ที่จะประสานแผน Smart Farm ของเนคเทคเข้ากับนโยบายในการปฏิบัติต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s