เยี่ยมชม IIT Bombay

20121210_121831 20121210_131520 20121210_164826

วันที่ 10 ธันวาคม 2555 ได้ไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์งาน Smart Farm กับ Department of Computer Science, Indian Institute of Technology Bombay โดยมี Dr.Adinarajaya เป็นผู้ต้อนรับ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในด้าน Precision Farming และ Sensors กับการเกษตร ทั้งนี้จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่าง NECTEC และ IITB ต่อไป อนึ่ง IITB ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมใน Services in Agriculture ในการประชุม Services Innovation Asia ในเดือนกันยายน 2556 ด้วย

ในโอกาสนี้ทางคณะได้รับเกียรติให้บรรยายงานให้ทางคณะอาจารย์และนักศึกษาของ คณะรับฟังด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s