มิติใหม่วิจัยข้าวไทย

20121221_152453 20121221_152315 20121221_075234

วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ได้ไปร่วมงาน การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ” มิติใหม่วิจัยข้าวไทย” พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 800 คน ทั้งนี้ได้มีพิธีลงนามในกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยเรื่องข้าวแห่งชาติ พ.ศ. 2556-2560 ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กรมการข้าว และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  โดยสาระของยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

วิสัยทัศน์ ประเทศไทยสามารถครองความเป็นหนึ่งด้านสินค้าข้าวของโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการ หลังการเก็บเกี่ยวและโลจีสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูป

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการตลาดข้าว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลต่อเนื่องจากงานเดิมที่ทาง Smart Farm ได้ร่วมทำกับ วช. สวก. กรมการข้าว เมื่อปี 2554-55

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s