แผน 5 ปี นวัตกรรมบริการการเกษตร

20130104_092945 20130104_093228 20130104_113529

วันที่ 4 มกราคม 2556 ได้ประชุมกับ สวก.เพื่อทำแผน 5 ปี ด้านนวัตกรรมบริการการเกษตรร่วมกัน โดยใช้ไม้ผล 5 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ลำไย ทุเรียน ส้มโอ และมังคุด เป็นพืชนำร่อง เนื่องจากไม้ผลทั้ง 5 ชนิดดังกล่าวมีศักยภาพด้านความต้องการของตลาด และทีพื้นที่ปลูกและกลุ่มเกษตรกรที่เป็นลักษณะ cluster ขั้นตอนต่อไปคือการทำ focus group กับ key persons ในกลุ่มไม้ผงแต่ละชนิด เพื่อ identify ปัญหา การพัฒนา Services Innovation สร้าง Easy Knowledge เป็นรูปแบบของ Knowledge as a Services ที่เป็น direct services สู่กลุ่มเกษตรกร (Smart Farmers) และ สู่พื้นที่ปลูกที่เป็น cluster ในลำดับต่อไป โดยมีระบบฐานข้อมูล Ontology เป็นตัวเชื่อมโยงความรู้จากงานวิจัย กับความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา (tacit)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s