2013 International Workshop Series with Smart Farm

SF-workshop series

Smart Farm Flagship ของเนคเทค เตรียมจัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ใน 3 หัวข้อในปี 2556 นี้ ประกอบด้วย

  1. Precision Farming and Phenomics workshop ในวันที่ 2 เมษายน 2556 เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุมวิชาการประจำปี สวทช. หรือ NAC2013 โดย Flagship จะจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับ International consortium เช่น APAN, AFITA และหน่วยงานทางด้านการเกษตร เพื่อให้เห็นความสำคัญของ precision farming และแนวทางการใช้งานในประเทศ
  2. Services Innovation in Agriculture ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2556 ในกรุงเทพฯ โดย flagship ร่วมมือกับ FAO RAP จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานนวัตกรรมบริการการเกษตร สำหรับกลุ่มประเทศ Asia-Pacific ทั้งนี้ FAO จะเชิญผู้แทนด้านการเกษตร (NARS) จาก 15 ประเทศเข้าร่วม
  3. Mobile Technology for Agriculture เดือนธันวาคม 2556 เป็นการจัดต่อเนื่องจากครั้งแรกเมื่อปี 2554 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเนคเทคและ FAO

รายละเอียดสำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 เรื่องนี้ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s