ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยทุเรียน 2559-2563

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเกษตรกร และผู้ส่งออก ในการจัดทำ “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยทุเรียน 2559-2563” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การตลาด และการผลิตที่เปลี่ยนไปตามกระแสความต้องการของผู้บริโภค และความต้องการสินค้าคุณภาพ และหลากหลาย ในขณะที่ชาวสวนยังต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ปัญหาแรงงาน และปัจจัยการผลิต ดังนั้นการก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้ ทั้งชาวสวน ผู้ประกอบการ นักวิจัย ต้องมีเอกภาพในการแก้ปัญหาและเตรียมรับมือกับผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้น ยุทธศาสตร์ฉบับนี้จึงเป็นแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง

a2a25498-9571-4d63-91a6-8220301f75c2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จะเห็นได้จาก SWOT ของวงการทุเรียนไทย ที่จะวนอยู่ในปัญหาเดิมๆ จึงมีความจำเป็นต้องก้าวให้พ้นวังวนของสิ่งที่เกิดขึ้น ด้วยการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูก สหกรณ์ ผู้ส่งออก และหน่วยงานสนับสนุน ในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เติมให้ห่วงโซ่การผลิตอย่างเร่งด่วน

cef84345-1626-4ba7-88d6-51a7294c3ded

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้แบ่งงานวิจัยที่จำเป็นออกเป็นกลุ่ม ดังนี้

 1. วิจัยและพัฒนาพันธุ์ทุเรียนใหม่
 2. การออกแบบสวนทุเรียนใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 3. การกระจายพื้นที่ผลิตทุเรียนคุณภาพ ด้วยโซนการผลิต
 4. การพัฒนากลุ่มผลิตทุเรียนคุณภาพ
 5. พัฒนาเทคโนโลยีด้านเขตกรรม
 6. พัฒนาระบบการจัดการสวนทุเรียนในสภาพการเปลี่ยนแปลงอากาศ
 7. พัฒนาระบบวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 8. วิจัยและพัฒนาการแปรรูป บบรจุภัณฑ์ การใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของทุเรียน
 9. พัฒนาการตลาด
 10. วิจัยและพัฒนาการขนส่ง
 11. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเพื่อขยายผล
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s