เหลียวมองคนอื่น…

kubota sf 8d89521e-29f1-4de7-b420-9ea47633f745 fd4c7cae-dfc4-47fd-88c3-e736282cce6e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันนี้นำเสนอเทคโนโลยี Precision Agriculture แบบเต็มรูปแบบจากบริษัท Kubota ประเทศญี่ปุ่น Kubota ได้ออกแบบระบบการบริการทางการเกษตรที่เรียกว่า KSAS (Kubota Smart Agriculture System) เป็นต้นแบบ services innovation ด้านการเกษตรที่น่าสนใจ โดยเน้นการพัฒนาเครื่องเกี่ยวข้าวที่ติดตั้งเซนต์เซอร์ ที่สามารถตรวจวัดปริมาณโปรตีนที่อยู่ในเมล็ดข้าวได้ เรียกว่า Taste sensor ซึ่งเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จในแต่ละแปลงก็มีข้อมูลผลผลิตต่อพื้นที่และปริมาณโปรตีนที่นำมาวิเคราะห์ว่า ถ้าแปลงดังกล่าวปริมาณโปรตีนยังต่ำ ในการไถพรวนพื้นที่ครั้งต่อไป จะมีการใส่ปุ๋ยลงในพื้นที่นั้นพร้อมการปลูกในปริมาณที่ขาด เพื่อทำให้ผลผลิตและปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้นเท่ากับแปลงที่มีคุณภาพดีแปลงอื่นๆ ซึ่งในที่สุดจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี สม่ำเสมอกัน ทั้งพื้นที่

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s